Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông image

Thông báo khác

- ỦY QUYỀN – PTGĐ VŨ THỊ MAI HƯƠNG

- NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT


- BÁO CÁO KQ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 23/01/2018


- CÔNG BỐ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP FPT

- THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH


- THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017


- NGÀY 24/7/2017 - NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU ĐKGD BỔ SUNG


- UBCKNN CHẤP THUẬN CHO FPT TELECOM CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ LẬP TRONG NĂM 2017 TRONG THỜI HẠN 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KẾT THÚC QUÝ- THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN MÃ CỔ PHIẾU FOX


- QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN GIAO DỊCH MÃ CỔ PHIẾU FOX

- QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

- THÔNG BÁO LƯU KÝ GỬI CỔ ĐÔNG

- THÔNG BÁO CHỐT DS CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

- CÔNG BỐ THÔNG TIN FTEL 2016

- CÔNG VĂN GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

- THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2016

NGHỊ QUYẾT HĐQT

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT

BÁO CÁO GIAO DỊCH CPQ 170914

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN FPT TELECOM LẦN 4

THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN FPT TELECOM LẦN 3

THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN FPT TELECOM LẦN 2

THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN FPT TELECOM LẦN 1

TẬP ĐOÀN FPT CHÀO MUA CỔ PHẦN FPT TELECOM

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT

BÁO CÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU

CÔNG BỐ THÔNG TIN